Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Merkwaardige Klantbeleving, gevestigd aan Brederostraat 145, 8023 AS Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Merkwaardige Klantbeleving
Brederostraat 145, 8023 AS Zwolle
06 52 47 11 18 / 06 22 82 06 42

Miranda Kruse is de Functionaris Gegevensbescherming van Merkwaardige Klantbeleving. Zij is te bereiken via m.kruse@krusebc.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Merkwaardige Klantbeleving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt om maatwerk te leveren bij de uitvoering van diensten en producten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.kruse@krusebc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Merwaardige Klantbeleving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om maatwerk te leveren bij het uitvoeren van diensten en/of producten.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen of diensten af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Merkwaardige Klantbeleving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merkwaardige Klantbeleving) tussen zit. Merkwaardige Klantbeleving gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office 2008 (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
Contacten 9.0 (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
Adobe InDesign CS4 (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
Adobe Illustrator CS4  (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
Adobe Photoshop CS4 (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
Google Analytics (analyse software waarin geen persoonsgegevens worden bijgehouden, IP-adressen zijn geanonimiseerd)
Google Drive (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
Icloud (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)
MailBlue (beveiligde gegevens van personen en/of bedrijven)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merkwaardige Klantbeleving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens (Voor- en achternaam,  Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Persoonsgegevens die je actief verstrekt om maatwerk te leveren bij de uitvoering van diensten en producten) 1 jaar na het beëndigen van de klantrelatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Merkwaardige Klantbeleving verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Merkwaardige Klantbeleving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Merkwaardige Klantbeleving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar m.kruse@krusebc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Merkwaardige Klantbeleving zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Merkwaardige Klantbeleving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Merkwaardige Klantbeleving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Merkwaardige Klantbeleving via m.kruse@krusebc.nl